Adatvédelem
Príma Használtautó weblap adatvédelmi rányelvei.
Príma Auto
Príma Auto Kft.
Használtautó Kereskedés
9700 Szombathely, Rumi út 206. sz., Tel: +36 70 2003737, E-mail: kereskedo(kukac)primaautokft(pont)hu

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelem, adatkezelés, személyes adatok védelme.

Príma Használtautó weblap adatkezelési irányelvei

Érvényes: 2018. 05. 25.-től

Jelen adatkezelési tájékoztató, az Európai Unió Általános adatvédelmi rendelete (General Data Protection Regulation, GDPR, (továbbiakban: Rendelet)), valamint a mindenkor hatályos információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.) előírásainak megfelelően, a http://primaautokft.hu weblap adatkezelésére vonatkozik.

A Príma Használtautó weblap (üzemeltetője: Príma Auto Kft. 9700 Szombathely, Rumi út 206., Cg: 18-09-107139, E-mail: kereskedo(kukac)primaautokft(pont)hu, Tel: +36/70/200-3737), annak üzemeltetője, a weblapra, az azon igénybevehető szolgáltatatásokra vonatkozó adatvédelmi szabályokat akövetkezők szerint határozza meg és teszi közzé.

Definíciók

Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR)

Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelemről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről.

Szolgáltató

Príma Auto Kft., amely a Príma Használtautó weblapot üzemelteti és az azon igénybevehető szolgáltatásokat nyújtja.

Weblap

A Szolgáltató által üzemeltetett Weblap (http://primaautokft.hu).

Adatkezelő

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit meghatározza, ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Személyes adat

Bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Az érintett hozzájárulása

Az érintett akaratának önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló, egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozattal, vagy félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
Használtautó kép.Eladó használtautó kép.Személyautó kép.Eladó személyautó kép.Autó kép.Eladó autó kép.Használtautó kép.Eladó használtautó kép.Személyautó kép.Eladó személyautó kép.Autó kép.Eladó autó kép.Használtautó kép.Eladó használtautó kép.Személyautó kép.Eladó személyautó kép.Autó kép.Eladó autó kép.Használtautó kép.Eladó használtautó kép.Autó kép.Eladó autó kép.Használtautó kép.Eladó használtautó kép.Személyautó kép.Eladó személyautó kép.Autó kép.Eladó autó kép.Használtautó kép.Eladó használtautó kép.

Adatvédelmi irányelvek

Adatvédelmi irányelvek felhasználók általi elfogadása

Azon Felhasználók, akik a Weblap személyes adatok megadását igénylő szolgáltatását igénybe veszik (önkéntesen), az adatok megadásával magukra nézve kötelezően elfogadják a jelen adatvédelmi irányelvekben foglaltakat.

Milyen adatkezelésre terjednek ki a jelen adatvédelmi irányelvek

Az adatvédelmi irányelvek a természetes személy Felhasználók adataira, illetve természetes személyek adatainak kezelésére terjed ki. A Felhasználóknak, szolgáltatás igénybevételére szolgáló webes űrlapok esetén, lehetőségük van adataik módosítására, törlésére.

Kezelt adatok

A természetes személy Felhasználók űrlapokon és kapcsolatfelvétel céljából a Szolgáltatóhoz küldött elektronilus levelekben önkéntesen megadható személyes adatai (név, cím /település, utca, házszám/, e-mail cím, telefonszám, üzenet).
A tárhelyszolgáltató által gyűjtött adatok a Felhasználó számítástechnikai, információtechnikai eszközének azon adatai, amelyeket a tárhelyszolgáltató rendszere automatikusan rögzít (IP cím, böngésző típusa, nyelvbeállítás, operációs rendszer, stb).

Az adatkezelés célja

A Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatokat érdekében kezeli.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és az Infotv. 5. § (1) bekezdése szerinti a Felhasználók kifejezett, önkéntes hozzájárulása adataik kezeléséhez.
A Felhasználó a Weblap személyes adatok megadását igénylő szolgáltatásának igénybevételével elfogadja jelen adatvédelmi irányelvekben foglaltakat és hozzájárul személyes adatai ezek szerinti kezeléséhez.

Adatkezelő személye

Az adatkezelő szolgáltató (Príma Auto Kft.)

Adattovábbítás

A Weblap Felhasználóiról, látogatóiról az űrlapon és a kapcsolatfelvétel céljából hozzánk küldött elektronikus levelekben, illetőleg a telefonos kapcsolatfelvételek során önkéntesen megadott adatokon kívül - amelyeket önszántunkból harmadik félnek nem adunk át - személyes adatokat nem gyűjtünk, nem tartunk nyilván.

Adatkezelés időtartama

Szolgáltató az adatokat az adatkezelés céljára feltétlenül szükséges mértékben, valamint ideig kezeli, és azonnal törli, amennyiben azok kezelésére a továbbiakban nem jogosult. Amennyiben a Szolgáltató más jogalapon nem jogosult a személyes adatok kezelésére, a Felhasználó kérésére az adatok kezelését köteles megszüntetni, törlésükről gondoskodni. a Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait jogszabályi előírás alapján kezeli, a kezelés időtartamára a jogszabály rendelkezései az irányadók.

A kezelt adatok megismerésére jogosultak

A Felhasználó személyes adatainak megismerésére kizárólag Szolgáltató jogosult.

Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatáshoz való joga

Az Adatkezelő köteles az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátani, ha nem merül fel kétség a Felhasználó személyét, az adatkérés valódiságát illetően.

Hozzáférési jog

Jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől információt kapjon személyes adatainak kezeléséről (célja, érintett adatok, kezelés időtartama).

Helyesbítéshez való jog

Kérheti kezelt személyes adatainak helyesbítését, kiegészítését.

Törléshez való jog

Az érintett kérheti kezelt személyes adatainak késedelem nélküli törlését, amelynek az adatkezelő köteles törölni

Adatkezelés korlátozásához való jog

Kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását, tiltakozhat kezelésük ellen.

Felhasználó jogorvoslati lehetősége

A Felhasználó a személyes adatok védelmének megsértése esetén a Szolgáltató székhelye szerinti illetékes törvényszék előtt indíthat keresetet a Szolgáltatóval szemben, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat jogorvoslatért.

Adatbiztonság

Szolgáltató gondoskodik arról, hogy a Felhasználó személyes adataihoz illetéktelen harmadik személyek ne férjenek hozzá.

Adatvédelmi Szabályok módosítása

A szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az adatvédelmi szabályokat, amelyet köteles a Weblapon jól látható helyen és elérhető módon közzétenni.

Adatfeldolgozók

Tárhely.Eu Kft. (1144 Budapest, Ormánság u 4.) - tárhelyszolgáltatás biztosítása tekintetében.
Google Analitics - a weblap látogatottsági és webanalitikai adatainak mérése, auditálása tekintetében.
Google AdSense - a weblapon megjelenő hirdetések tekintetében.
Google szolgáltatásairól, bővebben, https://policies.google.com/privacy?hl=hu oldalon tájékozódhat.)

"Hogyan használja a Google a cookie-kat ?

A cookie egy rövid szöveg,amelyet a felkeresett webhely küld el böngészőjébe. Segítségével a webhely megjegyzi a látogatásával kapcsolatos információkat, például az Ön által használt nyelvet és egyéb beállításokat. Ezáltal gördülékenyebbé válhat a következő látogatás, és könnyebb lesz a webhely használata. A cookie-k fontos szerepet játszanak. Nélkülük az internet használata sokkal nehézkesebb lenne.
Többféle célra használjuk fel a cookie-kat. Ilyen cél például a biztonságos keresés beállításainak megjegyzése, az Ön számára lényegesebb hirdetések megjelenítése, az adott oldalakon fogadott látogatók számának rögzítése, segítségnyújtás a szolgáltatásainkra történő regisztrációban, az adatok védelme, valamint a hirdetésbeállítások megjegyzése.
Láthatja a Google által használt cookie-k listáját, és megtudhatja, hogy a Google és partnerei miként használnak cookie-kat a hirdetésekben. Azt, hogy miként védjük az Ön adatait a cookie-k és egyéb információk használata közben adatvédelmi irányelveink ismertetik." 

"Jelen weboldal a Google, Inc. („Google”) által nyújtott Google Analitika webanalitikai szolgáltatást használja.

A Google Analitika „sütiket” („cookies”), az Ön számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, melyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A „süti” által generált, a weboldal használatára vonatkozó információkat (beleértve az Ön IP-címét) a Google egyesült államokbeli szervereire továbbítja és ott tárolja.
A Google ezeket az információkat a weboldal Ön által történő használatának értékelésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak a weboldalak üzemeltetői részére történő összeállítására, valamint a weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja.
A Google továbbá átadhatja ezeket az információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google megbízásából feldolgozzák az információkat.
A Google nem társítja az Ön IP címét a Google birtokában lévő egyéb adatokkal."

"A Google Analytics Kioldó böngésző bővítménye.

Annak érdekében, hogy weboldal látogatói megakadályozzák adataik Google Analytics általi használatát, kifejlesztettük a Google Analytics JavaScript-böngészőbővítményét a Google Analytics JavaScript-hez (ga.js, analytics.js, dc.js).
Ha ki szeretne iratkozni, töltse le és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A Google Analytics letiltó bővítmény kompatibilis a Chrome, az Internet Explorer 11, a Safari, a Firefox és az Opera alkalmazásokkal. A működéshez az opt-out bővítménynek képesnek kell lennie a böngésző megfelelő betöltésére és végrehajtására. Az Internet Explorer programhoz engedélyezni kell a harmadik féltől származó cookie-kat. További információ az opt-outről és a böngésző bővítmény megfelelő telepítéséről itt."
 
"Az oldalon elhelyezett hirdetések tekintetében a felhasználó gépén harmadik felek cookie-kat helyezhetnek el és olvashatnak le, valamint webbeacon-t használhatnak a hirdetésekkel kapcsolatos információk gyűjtési céljából.
Ennek során felhasználhatnak egyes adatokat, azonban - az Ön hozzájárulása nélkül - nem gyűjthetnek, nem használhatnak fel személyes és különleges adatokat."

"Google-ról és DoubleClick DART cookie-ról "Külső hirdető cégeket is használunk hirdetéseink megjelenítésére, amikor meglátogatja webhelyünket.

Ezek a cégek felhasználhatnak egyes adatokat (nem használhatják fel azonban nevét, e-mail címét vagy telefonszámát) ezen vagy más webhelyen végzett látogatásáról, annak érdekében, hogy megfelelő (és Önt érdeklő) hirdetéseket biztosíthassanak."

A weblapon megjelenő, a Google által szolgáltatott hirdetések tekintetében, a hirdetések személyre szabása beállítás ki van kapcsolva.
Ha a hirdetések személyre szabása ki van kapcsolva, akkor a Google nem gyűjti és használja fel az Ön adatait hirdetési profil létrehozásához, illetve a Google által megjelenített hirdetések személyre szabásához. Ön továbbra is látja majd a hirdetéseket, de ezek valószínűleg kevésbé lesznek hasznosak. A hirdetések továbbra is az Ön által megtekintett webhely vagy alkalmazás témáján, az aktuális keresőkifejezéseken vagy az Ön általános tartózkodási helyén alapulhatnak, de nem az Ön érdeklődési körén, keresési vagy böngészési előzményein. Az Ön adatai továbbra is használhatjuk a fent említett célokra, például a reklámozás hatékonyságának mérésére és a csalás és visszaélések elleni védelemre.

Ha Google-szolgáltatásokat igénybe vevő webhelyet vagy alkalmazást használ, előfordulhat, hogy a rendszer annak eldöntésére kéri, hogy szeretne-e a hirdetésszolgáltatóktól (például a Google-tól) személyre szabott hirdetéseket kapni. Döntésétől függetlenül a Google nem szabja személyre a megjelenő hirdetéseket, ha a hirdetések személyre szabása beállítás ki van kapcsolva (ezzel kapcsolatosan, bővebben https://policies.google.com/technologies/partner-sites oldalon tájékozódhat).

A sütik  alkalmazásának felhasználó általi szabályozása

A sütik telepítését szabályozhatja böngészője beállításainak módosításával, megakadályozhatja az „inkognitó” mód (privát böngészés) használatával, valamint a követés letiltására vonatkozó „Do Not Track” funkció engedélyezésével.

Böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával Ön visszautasíthatja a „sütik” használatát, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ez esetben Ön nem fogja tudni kihasználni jelen weboldal összes funkcióját.


 Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu
 Firefox

https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami
 Internet Explorer

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Ön a weboldal meglátogatásakor értesítést kap a sütik (cookie-k) használatáról, tájékozódhat azok korlátozásának lehetőségéről, megismerheti a Weblap adatvédelmi irányelveit.

A weboldalon történő böngészéssel Ön beleegyezik a sütik döntésének megfelelő használatához, hozzájárul adatainak a fentiekben meghatározott módon és meghatározott célokra történő kezeléséhez.
KezdőoldalPartnereinkImpresszumCopyrightAdatvédelem